Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar" Mostar

Zanimanja

Zanimanja

Onima koji žele učiti, koji trebaju znanje i koji stječu kvalitetno obrazovanje, nudimo izvor znanja, znanja za zanimanja, koja su inovativna i tražena na tržištu rada.

Srednja škole s pravom javnosti "OBRAZOVNI CENTAR" Mostar je u svoj program rada uvrstila zanimanja koja su prihvaćena, poznata i priznata na tržištu.

Odaberite zanimanja za sebe u širokom spektru ponuđenih, koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti i sposobnosti

I. Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme četvrtog (IV/1) stupnja i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stupnja za zanimanja:

II. Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme trećeg (III/1) stupnja strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stupanja za zanimanja:

III. Programi stručnog usavršavanja petog (V/1) stupnja za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Primalja

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Primalja/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Primalje sudjeluju u zbrinjavanju žena prije, tijekom i poslije porođaja, njeguju novorođenčad te pružaju potporu i daju obavijesti za koje su ovlaštene članovima obitelji, osobito budućem ocu. Neke primalje rade na ginekološkim odjelima gdje leže žene s bolestima reproduktivnog sustava. Od trenutka primanja trudnice u rađaonicu primalja čini sve kako bi se buduća majka osjećala dobro i sigurno. Upoznaje ju s osobljem i odjelom te objašnjava što će se i kada raditi. Ona je cijelo vrijeme uz trudnicu. Pruža joj podršku i prati njezino stanje – disanje, puls, tlak, temperaturu te snagu, učestalost i trajanje trudova. U sve većem broju rodilišta prihvaćeno je načelo zajedničkog smještaja majki i novorođenčadi.

Majkama valja pokazati i objasniti kako će staviti dijete na prsa i kako će ga pravilno dojiti. Važno ih je podsjećati i omogućiti im provođenje higijenskih mjera kako bi se spriječile zaraze. Manji broj primalja, zajedno s medicinskim sestrama, radi na ginekološkim odjelima, gdje pružaju osnovnu sestrinsku skrb koja je prilagođena posebnim potrebama žena s bolestima reproduktivnog sustava. Primalja je babica (nekad: baba, usp.: više baba‚ kilavije dite), žena koja pomaže pri porodu i prima u ruke tek rođeno dijete. U XX stoljeću, osnivanjem primaljskih škola, uvriježilo se naziv primalja rabiti samo za kvalificirane, školovane babice, osposobljene za pomoć rodilji prije, za i poslije poroda kroz dojenačku dob, dok je pojam babica obuhvaćao i kvalificirane i one koje su zanat prihvaćale s koljena na koljeno.

U evropskim zemljama školovanje za primalje sada je sveučilišno i traje 3-5 godina, ovisno o državi, dok u Sjedinjenim Državama nema tog zanata, pa porađa samo liječnik. Babica pripada u najstarije medicinske zanate. O njezinoj ulozi u kolektivnom imaginariju govori i to što je Platon, govoreći o Sokratu, uspoređivao njegovu metodu s vještinom primalje (majeutika), jer je Sokrat izvlačio istinu iz čovjeka kroz dijalog onako vješto kako bi babica izvukla dijete iz žene, pomažući mu da ugleda svjetlo dana, da se objelodani. Primalje su u mnogim zemljama samostalne zdravstvene djelatnice, mogu djelovati i u rađaonici i drugdje, a znaju pružati pomoć majkama i u kasnijim razdobljima života.

Ekonomist

Područje rada: ekonomija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Ekonomist/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomisti omogućava zadovoljavanje interesa polaznika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opće-obrazovnih, naši polaznici stječu znanja o ekonomiji kao teoriji i ekonomiji u primjeni.

Po završetku četverogodišnjeg školovanja i stjecanjem zvanja ekonomiste, imaju mogućnost da nastave školovanje na stručnim školama i fakultetima ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poduzećima…), a poslovi na kojima ekonomist može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, financija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Na radnim mjestima na kojima se zapošljavaju ekonomisti, većina poslova se obavlja na računarima, za što se osposobljavaju kroz program računalstva koji je predviđena nastavnim planom i programom. Isto tako nastavnim programom za obrazovni profil ekonomist predviđeni su predmeti kojima se stječu neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta poduzeća.

Komercijalist

Područje rada: ekonomija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Komercijalist/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Komercijalisti prodaju proizvode svojih kompanija drugim proizvođačima, veletrgovinama, vladinim agencijama i nekim drugim organizacijama. Kompjutori, kompaktni diskovi i odjevni predmeti nalaze se među tisućama proizvoda koji se kupuju i prodaju svakoga dana. Komercijalisti su važan dio tog procesa. Bez obzira na tip proizvoda, glavni zadatak komercijalista jest zainteresirati veletrgovca ili preprodavača za svoj proizvod i odgovoriti na sva pitanja ili probleme klijenata.

Komercijalisti savjetuju klijenta i kako povećati prodaju samog proizvoda. Komercijalisti često putuju i posjećuju kako potencijalne tako i postojeće kupce. Prilikom posjeta potencijalnom klijentu, rhtmravlja se o potrebama kupca i definira na koji način njihova roba ili usluga može zadovoljiti te potrebe. U svom radu koriste se uzorcima ili katalozima koji opisuju proizvode što ih njihova kompanija prodaje te cijene, dostupnost ili korisnost (način na koji ti proizvodi štede novac i povećavaju produktivnost) tih proizvoda. Zbog brojnih proizvođača, odnosno veletrgovaca koji nude slične proizvode, komercijalisti pokušavaju naglasiti jedinstvenu kvalitetu proizvoda ili usluga svoje kompanije. Oni primaju i narudžbe i rješavaju sve probleme ili prigovore naručitelja.

Zubotehničar

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zubotehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Zubotehničar samostalno izrađuje fiksne i mobilne protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove, potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuju i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti. Surađuje sa stomatologom koji uzima otisak zubala, te prema otisku izrađuje model nadomjeska ili protezu.

Zubotehničar koristi široku paletu materijala kao što su keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr.

Radi u zatvorenom prostoru, u povoljnim mikroklimatskim uvjetima, najčešće sjedeći, no dio poslova obavlja i u stojećem položaju. Koristi ručne alate, ali i strojeve za zavarivanje, brušenje i poliranje.

Zubotehničari se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru: u zubotehničkim laboratorijima pri bolnicama, domovima zdravlja i stomatološkim ordinacijama, te mogu otvoriti vlastiti zubotehnički laboratorij.

Elektrotehničar

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektrotehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektrotehničari (općeg smjera) sudjeluju u poslovima projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, tele-komunikacijskih poduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruiranju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računalima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom.

Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova stroja, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje. U organiziranju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i strojevi te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog. Nakon završenog procesa proizvodnje kontroliraju kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda.

Ekološki tehničar

Područje rada: kemijska tehnologija
Obrazovni profil-zanimanje: Ekološki tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih, mikrobiloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okolišu. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvođenja tehnoloških procesa koji će svojim tijekom i kvalitetom produkata voditi računa o razvoju i zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere.

Takvi procesi moraju, između ostalog, obuhvaćati postupke oporabe nusproizvoda (otpadnih tvari ), ali i one postupke koji će eventualne štetne produkte procesa preraditi u, za okoliš, neškodljiv oblik.

Za uspješno obavljanje opisanog posla ekološki tehničar mora posjedovati teoretska i praktična znanja kao i kemijski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na zaštitu prirode i okoliša. To znači da mora dobro poznavati pravila i tijek tehnoloških procesa te posjedovati sva teorijska znanja i praktične vještine nužne za sigurno i precizno izvođenje laboratorijskih analiza. Osim znanja iz temeljne struke ( kemije i kemijske tehnologije ), važna su i opširnija znanja iz biologije ( mikrobiologije, botanike, zoologije ), a posebice iz poznavanja staništa. Znanja iz fizike moraju obuhvaćati i područje klimatoloških motrenja, a matematika i informatika bit će proširene na statistiku te uporabu računalnih metoda za katastar.

Od praktičnih vještina, osim uobičajenih laboratorijskih analiza i popratnih poslova, ekološki tehničar mora biti uvježban u uzimanju uzoraka, uporabi instrumentalnih tehnika te provođenju terenskih analiza. Budući da se pri izvođenju složenih i standardiziranih procedura u laboratoriju koristi preciznijom opremom i automatiziranim procesima, ekološki tehničar mora znati rukovati tom opremom te se koristiti računalom u svakodnevnom rad.

Šumarski tehničar

Područje rada: šumarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Šumarski tehničar /četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uvjete i mogućnosti uzgoja šume. Ti su uvjeti: vrsta tla i klima, mogućnosti i razlozi uzgoja pojedinih vrsta šume te mogućnosti iskorištavanja. Tako šumarski tehničar prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.

Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili štetnika. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopće. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili pak radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim strojevima koji se rabe u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označuje dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizira rad, normira rad, planira potrebne strojeve i alat, prati i nadzire provedbu. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama.

Šumarski tehničar mora poznavati funkciju i mogućnosti različitih strojeva i alata koji se upotrebljavaju u šumarskim radovima. I sam se pritom služi dijelom alata (npr. sjekira, manja motorna pila), no uglavnom se služi različitim mjernim alatom i instrumentima, a u nekim situacijama i laboratorijskom opremom.

Strojarski tehničar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Strojarski tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Strojarski tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima. To je složen posao koji zahtijeva iznalaženje optimalnih rješenja u pogledu opterećenja, brzine i dimenzija stroja te sigurnosti i lakoći njegove upotrebe.

Strojarski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente strojeva (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Prvo se izrađuje skica nekog elementa stroja i njegove funkcije, potom se određuje mjesto izloženosti najvećim naprezanjima – tzv. "opasni presjeci”, proračunavaju dimenzije "opasnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije, te određuje konačan oblik elementa stroja i njegova uklapanja u stroj. Uz navedeno, treba odabrati i materijal za izradbu elementa stroja (željezo, obojeni metali, legura i sl.), i to na temelju konstrukcijskih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja (na vlak, tlak, izvijanje, savijanje i sl.). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te o standardizaciji elemenata strojeva. Pri konstrukciji alata strojarski tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uvjetima i vrsti obradbe, po tomu određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata.

Stomatološka sestra

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Stomatološka sestra/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Stomatološka sestra pomaže stomatologu obaviti poslove popravke, liječenja, vađenja zuba i sl. Priprema zubarske uređaje, instrumente, lijekove i poteban materijal, kako bi sve blagovremeno bilo dostupno stomatologu. Prati rad stomatologa, dodaje mu potrebne instrumente, lijekove, tampone, anestetike. Sterilizira i održava instrumente. Proziva pacijente, zakazuje termine, priprema pacijente za rendgenska snimanja, vodi evidenciju o uslugama, utrošku materijala, popunjava recepte, sređuje kartoteku.

Nakon srednjeg obrazovanja stječe se zvanje stomatološka sestra i može se zaposliti u ambulantama, klinikama i privatnim stomatološkim ordinacijama.

Prehrambeni tehničar

Područje rada: proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fer-mentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prema tomu, osposobljeni su za rad praktički u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i obrtništvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama.

Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese, kao što su čišćenje, pranje, ljuštenje, konzerviranje (hlađenjem, zagrija-vanjem, dimljenjem, steriliziranjem, sušenjem, zračenjem), fermentiranje, destiliranje, ekstrahiranje. Na kraju, oni se brinu za pakiranje gotovih prehrambenih proizvoda u odgovarajuću ambalažu.

Administrativni tajnik

Područje rada: ekonomija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Administrativni tajnik/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tajnice rade u gotovo svim organizacijama, poduzećima i državnim ustanovama. Obavljaju i koordiniraju uredske poslove. U manjim organizacijama radi obično jedna tajnica. U velikim organizacijama, koje imaju više odjela, u svakom radi po jedna tajnica. Tajnice vode računa o tomu da svi službenici, poslovni partneri ili stranke pravodobno dobiju potrebne informacije, važne za učinkovito obavljanje poslova i uspješnu poslovnu suradnju. Da bi to osigurale, one svakodnevno razgovaraju o dnevnom ritmu poslova s voditeljem odjela (direktorom, ravnateljem, šefom), službenicima odjela i s poslovnim partnerima.

Tajnice vode brigu o rhtmoredu sastanaka i podsjećaju voditelja na mjesto i vrijeme njihova održavanja. Voditelj odjela svakodnevno se s mnogo ljudi dogovara o poslovnim susretima i sastancima. Da ne bi dogovorio više sastanaka u isto vrijeme, tajnica u svoj rokovnik zabilježi datum, mjesto i vrijeme sastanka. Zabilješke koje pravi u svom poslovnom rokovniku pomažu joj da podsjeti voditelja o predstojećim obvezama i da mu može reći koliko vremena ima na rhtmolaganju za nove sastanke. Tajnice svakodnevno imaju posla s raznim strankama. Daju im tražene informacije u neposrednom kontaktu ili odgovaraju na telefonske upite. Zaprimaju i evidentiraju dnevnu poštu naslovljenu na odjel u kojem rade.

Prema uputi voditelja pišu poslovne dopise i pisma. Povremeno pišu putne naloge ili ispunjavaju razne tiskanice i obrasce. Dopise i pisma pišu na pisaćem stroju ili osobnom računalu. Sadržaj dopisa katkada sastavljaju same, a nekad im voditelj izdiktira što i komu trebaju napisati. Napisane dopise daju voditelju na potpis, a nakon toga ga ovjeravaju službenim žigom. O primljenoj i poslanoj pošti vode urednu evidenciju. U radu se služe svim vrstama pisaćih strojeva, a u novije vrijeme i osobnim računalom. Prema potrebi rukuju i sa ostalim uredskim sredstvima i pomagalima, npr. fotokopirnim strojem, faksom, diktafonom itd. Ovlasti i odgovornosti tajnice razlikuju se ovisno o vrsti poduzeća ili ustanove u kojoj rade i o formalnim nad-ležnostima, koje su određene unutrašnjim pravilnicima ustanove ili organizacije u kojoj radi. U organizacijama s više odjela, gdje radi više tajnica, veće ovlasti i odgovornosti te više samostalnosti u radu obično imaju tajnice koje rade na višim organizacijskim razinama.

Tehničar za računalstvo

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za računalstvo/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Računalstvo je uže područje elektronike, grane elektrotehnike koja se posebno bavi elektroničkim uređajem – računalom. Upotrebna vrijednost računala ovisi o njegovoj građi i programima kojima se koristi. Tehničari za računalstvo bave se računalom kao uređajem, dakle materijalnim, opipljivim, elektroničkim i mehaničkim dijelovima od kojih je građeno računalo i njegovi priključci. Tehničari za računalstvo sastavljaju, servisiraju i održavaju sklopovsku opremu ili hardver računala.

U pripremi računala služe se programskom opremom primjerenom građi računala. Instaliraju gotove programe prema potrebama i željama korisnika ili programe za provjeru ispravnosti rada računala. Tehničari za računalstvo rade u radionicama specijaliziranim za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za elektroničke uređaje te u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme. Rade i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada (proizvodne, financijske, zdravstvene, izdavačke organizacije i organizacije drugih djelatnosti) gdje je potrebno održavanje računala i računalskih mreža.

Računalo ili drugi elektronički uređaj sastavlja se po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži konstrukcijska rješenja i postupke izvedbe. Tehničari za računalstvo nabavljaju komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, tvrdi disk, disketna jedinica) i provjeravaju njihovu ispravnost prije ugradnje. Pripremaju i odgovarajući pomoćni materijal, kao što su vodovi za priključke, prekidači, ispravljači te potreban alat – specijalne pincete, odvijače, lemilice, kliješta i slično. Ispravnost sastavljanja provjeravaju prilikom rada vizualno i mehanički. Nakon spajanja ulazno-izlaznih jedinica (tipkovnice, monitora, pisača) uključuju računalo i provjeravaju ispravnost radom na računalu, koristeći se programima prilagođenim za tu svrhu. Pri održavanju i servisiranju računala tehničari za računalstvo mora prvo uočiti, a potom otkloniti, neispravnosti. Pri tomu se služe programskim tehnikama testiranja neispravnosti, mjernim instrumentima i primjerenim alatom. Problemi koje rješavaju mogu biti u izvoru napajanja strujom, nezaštićenosti komponenata u promjenama napona, olabavljenosti kontakata vodova, odnosno kvaliteti električnih i mehaničkih spajanja, ili zatajivanja neke od komponenata. Dograđivanje dodatne opreme, instaliranje programa i proširivanje mogućnosti rada računala, npr. proširivanje memorije, dodavanje tvrdih diskova, zvučne kartice, spajanje modema, također ulazi u posao tehničara za računalstvo. Tamo gdje se računalo ili računalske mreže koriste u upravljanju procesom rada, tehničari za računalstvo poslužuju i održavaju računala. Oni nastoje održati kontinuiranost rada i smanjiti izazvane materijalne štete.

Fizioterapeutski tehničar

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Fizioterapeutski tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara/tehničarke u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod učenika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Fizioterapeutska tehničarka/tehničar pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. U radu s pacijentima fizioterapeut provodi razne vježbe i to: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, radijacijske metode termoterapije, galvanizaciju i dr. Kasnije potiče i poučava pacijente kako će samostalno provoditi vježbe, uči ih i motivira da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stupnja samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Fizioterapeutski tehničar može raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima ili odlazi u bolesnikov dom.

Fizioterapeutska tehničarka/tehničar se mogu nakon završene srednje škole zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe, gdje pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Na temelju liječničke procjene planiraju rad s pacijentima i izrađuju program terapije, poučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnje i ravnoteže. Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Farmaceutska tehničaka/tehničar rade poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu, jer se radi s pripravcima koji mogu ugroziti zdravlje drugih ljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje vlastite higijene.

Poljoprivredni tehničar-opći

Područje rada: poljoprivreda
Obrazovni profil-zanimanje: Poljoprivredni tehničar-opći/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Poljoprivredni tehničari organiziraju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina.

Poslovi u ratarstvu obuhvaćaju pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, ubiranje plodova (žetvu), skladištenje i pripremu proizvoda za daljnju preradbu. U vrtlarstvu uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća uključuje posebnu obradbu tla, proizvodnju ili izbor sadnog materijala i sjemena, gnojidbu i zaštitu te otpremanje gotovih proizvoda na tržište. Neki poljoprivredni tehničari bave se uređivanjem parkova i zelenih površina. U voćarstvu uzgajaju se sve vrste domaćeg voća (jabuke, kruške, šljive, marelice, breskve, trešnje, višnje, orasi) i neke vrste južnog voća (smokve, naranče, mandarine, limuni, bademi, masline). Poslovi uključuju pripremu i gnojidbu tla, nasad plantažnih ili rasutih voćnjaka, obrezivanje krune voćaka, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, sortiranje, skladištenje te preradbu sušenjem, konzerviranjem, cijeđenjem u sokove ili pečenjem u alkoholna pića. U vinogradarstvu i vinarstvu poljoprivredni tehničari rigolaju i gnoje tlo za sadnju različitih vrsta grožđa, obrezuju i cijepe lozu, prskanjem i zaprašivanjem štite je od bolesti i nametnika, beru i razvrstavaju grožđe i u podrumima ga prerađuju u vino, koje filtriraju i pretaču te spremaju u bačve ili boce, etiketiraju, pohranjuju ili ga otpremaju na tržište. U stočarstvu poljoprivredni tehničari uzgajaju goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje rhtmlodnih junica i bikova, muznih krava te tovljenje teladi i junadi. Nadalje, oni rade na uzgoju, hranidbi, rhtmlodu i tovu svinja, ovaca i koza te raznih vrsta peradi. U taj sklop poslova ulazi i proizvodnja mlijeka te konzumnih jaja i jaja za rhtmlod. Poljoprivredni tehničari mogu se baviti i drugim granama proizvodnje, kao što su gljivarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, konjogojstvo.

Zbog raznovrsnosti poslova u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a u svrhu veće stručne specijalizacije i djelotvornijeg obavljanja radnih zadaća, uz poljoprivrednog tehničara općeg smjera razvila su se i specijalizirana poljoprivredna zanimanja. To su poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar stočar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

Radni uvjeti

Poljoprivredni tehničari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slična mjesta. Njihov rad, ovisno o vrsti proizvodnje, zahtijeva različite tjelesne aktivnosti i položaje: stajanje, hodanje, sjedenje (rjeđe), čučanje, sagibanje, penjanje, prenošenje tereta. Radne se operacije povremeno odvijaju u nepovoljnim vremenskim prilikama (oborine, vjetar, prašina, niske odnosno visoke temperature).

U radu se služe različitim alatima, strojevima i uređajima. To mogu biti jednostavnije alatke (noževi, škare, vile, lopate, grablje, motike, pile), ali i složeniji pogonski i priključni strojevi (traktori, plugovi, drljače, tanjurače, valjci, sijačice, sadilice, kultivatori, prskalice, zaprašivači, kosilice, vršalice, prevrtači, preše, muljače, miješalice, ventilatori, inkubatori, pojilice, dojilice, sortirnice). Služe se raznim instrumentima, poput termometara, barometara, anemometara, ligometara, mirometara i sličnih mjernih aparata. Mnoga od ovih tehničkih sredstava traže vrlo pažljivo rukovanje, jer inače može doći do ozljeđivanja korisnika, pa i težih nesreća.

Poljoprivredni tehničari izloženi su djelovanju kemijskih sredstava i otrova koja koriste za suzbijanje korova, bolesti i štetočina. To otvara vrata raznim alergijama i bolestima dišnih organa. Zato su upućeni na upotrebu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Poželjne osobine

Za obavljanje poslova poljoprivrednog tehničara potrebna je čvršća tjelesna građa, otporan i izdržljiv organizam te normalne psihomotoričke sposobnosti. Potreban je i normalan vid, uključujući rhtmoznavanje boja, te dobar sluh, njuh i okus. Kako su poljoprivredni tehničari često i organizatori pojedinih dijelova proizvodnje, poželjno je da imaju stanovite organizacijske sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad. Ovo je zanimanje prikladno za normalno razvijene osobe obaju spolova koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje. Dapače, promatranje, razumijevanje i podržavanje promjena koje nastaju u njihovu razvoju može pružiti istinsko profesionalno zadovoljstvo.

Osposobljavanje i zapošljavanje

Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine. Nastavni program za sve smjerove sadrži zajednički dio i poseban stručni dio. U zajedničkom su dijelu općeobrazovni predmeti (hrvatski jezik, strani jezik, povijest, etika i kultura, geografija, politika i gospodarstvo, matematika, fizika, kemija, biologija, računarstvo te tjelesna i zdravstvena kultura), dok su u posebnom stručnom dijelu diferencirani nastavni predmeti za svaki smjer. Tako su u nastavnom planu i programu za opći smjer poljoprivrednog tehničara sadržani stručni predmeti za sve grane poljoprivredno-stočarske proizvodnje, manje ili više ekstenzivno, a u planovima za poljoprivredne tehničare biljne proizvodnje, stočare, vrtlare i fitofarmaceute naglašeno su razrađeni i specijalizirani predmeti za konkretnu struku. Međutim, u svim smjerovima prevladavaju stručni predmeti sa stručnom praksom.

Tehničar cestovnog prometa

Područje rada: promet
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar cestovnog prometa/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno isko-rištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar cestovnog prometa sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.

Tehničari cestovnog prometa zaposleni na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organiziraju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom prometu vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju prometne nezgode vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari cestovnog prometa vode i skladišno poslovanje u skladištima cestovnih teretnih terminala. Manji broj organizira i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).

Tehničari cestovnog prometa rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje prometa: gustoća i oscilacije prometa, prometni zastoji, prometne nezgode, vrste prometnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje prometa.

Tehničari cestovnog prometa koriste se u radu kom-pjutorima s prilagođenim programima, prometnim kartama koje prikazuju različite situacije u prometu, cestovnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa suradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.

Radni uvjeti

Ovisno o vrsti posla, tehničari cestovnog prometa rade u različitim uvjetima. Neke poslove obavljaju u uredskim prostorijama, druge u radionicama za tehničke preglede i održavanje vozila, skladištima ili pak povremeno na otvorenom – neovisno o vremenskim uvjetima. Posao može biti vezan uz rad sa strankama – izravno ili telefonski. U svom radu povremeno se suočavaju s neugodnim situacijama: prometne nezgode s povrijeđenim pa i poginulim osobama, prevrtanje vozila s rasipanjem tereta, nužnost organiziranja pretovara iz pokvarenih ili oštećenih vozila i sl. Povremeno su u radu izloženi buci i prevelikoj koncentraciji štetnih plinova.

Poželjne osobine

S obzirom na to da su poslovi raznovrsni, tehničar cestovnog prometa trebao bi općenito biti okretna i snalažljiva osoba dobrih organizacijskih sposobnosti. Kako često vodi brigu o raznim podacima i organiziranju prometa, važna je savjesnost i pedantnost u radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i sposobnost komuniciranja.

Osposobljavanje i zapošljavanje

Školovanje za tehničara cestovnog prometa traje 4 godine u školi za cestovni promet. Nakon završene srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera cestovnog prometa na Fakultetu prometnih znanosti.

Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.

Tehničar za telekomunikacije

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za telekomunikacije/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Telekomunikacijski tehničari obavljaju poslove vezane za proizvodnju, održavanje i upotrebu telekomunikacijskih vodova i opreme. Montiraju i održavaju električne komunikacijske sustave i kućnu pretplatničku tehniku. Postavljaju zračne i kablovske vodove i montiraju telekomunikacijsku opremu u mrežama. Montiraju i održavaju antenske uređaje, provjeravaju stanje pretplatničkih vodova te poslužuju razdjelnike centrala. Tehničari za telekomunikacije nadgledaju polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kabela i mreža korisnika. Montiraju telefonske i telegrafske pretplatničke centrale te antene i antenske sustave. Vode, nadgledaju i pripremaju izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža te pripremaju podatke za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, mreža i instalacija. Osim navedenih poslova, tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme.

Tehničar za elektroenergetiku

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: tehničar za elektroenergetiku/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja.

Tehničari za elektroenergetiku svojim radom pridonose da potrošači neprekinuto dobivaju električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cijenu prijenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata od udara struje i požara.

Hotelijersko-turistički tehničar

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Hotelijersko-turistički tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Školovanje hotelijersko-turističkog tehničara prilagođeno je zahtjevima širokog raspona poslova u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima turističke ponude.

Hotelijersko-turistički tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na različitim radnim mjestima:
• izrađuje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku raščlambu turističkih i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja,
• obrađuje turističko tržište, obavlja akviziciju, kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije,
• koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
• obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove , poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti i sl.

Tehničar za logistiku i špediciju

Područje rada: promet i logistika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za logistiku i špediciju/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tehničar za logistiku i špediciju proučava i istražuje tržište, obavlja špediterske usluge u tuzemstvu i inozemstvu, izrađuje plan prijevoza roba, bira prijevoznika, otprema i osigurava robu u izvozu, uvozu i tranzitu, priprema i obrađuje uvozno-izvozne dokumente i dokumente za carinjenje robe. Opširniji opis poslova obuhvaća:
• računalom pronalazi podatake važne za organizaciju i rad
• organizira prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom
• izdaje i pribavlja transportnu dokumentaciju
• rukuje robom
• preuzima i distribuira pošiljke
• sklapa ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe
• kontrolira robu
• izvršava sajamske, konsignacijske i agencijske poslove
• organizira prijevoz živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta
• zastupa nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije
• izdaje jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente
• izrađuje kalkulaciju, obavlja obračun za izvršene usluge, kontrolira ispravnost dokumenata te izvršava kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.

Poželjno je da bude komunikativan i taktičan, da preuzima inicijativu kad je to potrebno te da ima sposobnost odlučivanja i procjenjivanja u novim i nepoznatim situacijama.

Građevinski tehničar-niskogradnje

Područje rada: graditeljstva, geodezije i građevnih materijala
Obrazovni profil-zanimanje: Građevinski tehničar-niskogradnje/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Građevinski tehničar niskogradnje se bave niskogradnjama, a to su ceste, pruge, mostovi, zračne luke, vodovodi i dr.

Najkraće, a to znači neizbježno pojednostavnjeno, moglo bi se reći: da bi se neki objekt gradio što brže, kvalitetnije i jeftinije, potrebno je gradnju temeljito planirati, potanko izraditi projektnu dokumentaciju i onda sve to "na terenu” ostvariti. Da bi se, na primjer, mogla izgraditi stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redoslijed i dinamiku izvođenja radova, planirati broj potrebnih radnika i količinu materijala.

Idejni projekti građevine izrađeni su prije građenja, ali oni neposredno prije gradnje trebaju dobiti izvedbeni oblik. To znači da tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, svojevrsne upute majstorima različitih struka, prema kojima će oni graditi. Projektiranje je nekada bio naporan i dugotrajan posao, koji je primjenom računala znatno olakšan.

Građevinski tehničar-visokogradnje

Područje rada: graditeljstva, geodezije i građevnih materijala
Obrazovni profil-zanimanje: Građevinski tehničar-visokogradnje/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektiranja do izvedbe građevine.

Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja.

To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizacija i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu.

Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja.

Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevna organizacija i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Zdravstveno – laboratorijski tehničar

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zdravstveno–laboratorijski tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Zdravstveno laboratorijski tehničari provode analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala, što pomaže liječnicima u otkrivanju i liječenju bolesti. U svom radu sve češće upotrebljavaju kompjutorizirane aparate koji mogu sami napraviti brojne analize. Njihov posao uključuje uzimanje uzoraka, npr. vađenje krvi i pravilno preuzimanje uzoraka, npr. punktata ili komadića tkiva koje posebnim postupcima uzima liječnik. Odgovorni su za popisivanje i razvrstavanje materijala s obzirom na traženu vrstu pretrage. Većinu uzoraka prije analize moraju obraditi na pravilan način. Za biokemijske analize krv se centrifugira kako bi se odvojio serum.

Za neke citološke analize, uzorak treba razmazati na stakalce, osušiti i obojiti. Za mikrobiološke pak analize uzorci se nasađuju na hranjive podloge, koje omogućuju rast i identifikaciju bakterija. U hematološkim laboratorijima tehničari određuju vrstu i broj krvnih stanica te promatraju njihov oblik, boju, veličinu i građu. Rade različite testove zgrušavanja krvi. Određuju krvne grupe i Rh-faktor i ispituju podudarnost krvi davalatelja i primatelja. U biokemijskim laboratorijima određuju enzime, proteine, elektrolite, glukozu, metale, masnoće,hormone, alkohol, acidobazičnu ravnotežu i druga kemijska obilježja krvi, mokraće, punktata i ostalih uzoraka biološkog materijala. U mikrobiološkim laboratorijima najviše rade s hranjivim podlogama. Na njih nasađuju uzorke, promatraju porast bakterija, pripremaju preparate s hranilišta za mikroskopski pregled, a rabe ih i za ispitivanje osjetljivosti mikroorganizama na antibiotike. Parazite dokazuju mikroskopskim pregledom uzorka, koji je prethodno pripremljen kao razmaz na stakalcu ili talog.

Virusne zaraze utvrđuju se uglavnom pregledom krvi, i to na osnovi nalaza protutijela. Manji broj tehničara radi u endokrinološkim laboratorijima, gdje se ispituju hormoni, u patološko-histološkim laboratorijima, gdje pomažu liječnicima u mikroskopskim pregledima preparata u svrhu razlikovanja zdravih od zloćudnih stanica.

U manjim laboratorijima zdrastveno-laboratorijski tehničari provode različite vrste pretraga, dok se u velikim i specijaliziranim laboratorijima usavršavaju samo za određene vrste testova i analiza.

Radni uvjeti

Zdravstveno laboratorijski tehničari rade u raznim laboratorijima u zdravstvenim ustanovama - bolnicama, klinikama, domovima zdravlja, zavodima i institutima ili u privatnoj praksi. Premda rade uglavnom u dnevnim smjenama, na nekim radnim mjestima dežuraju noću, vikendima i praznicima. Rade s biološkim materijalom, što podrazumijeva mogućnost zaraze. Stoga je važno da pravilno postupaju s uzorcima i primjenjuju mjere zaštite na radu.

Poželjne osobine

Zdravstveno laboratorijski tehničari moraju imati razvijen osjećaj za detalje, jer i male razlike u broju i obliku nekih stanica ili kemijskom sastavu uzorka mogu biti vrlo važne. U njihovu radu očekuje se visok stupanj savjesnosti, odgovornosti i sabranosti. Propusti u smislu netočnih rezultata, zamjene uzoraka ili nalaza mogu imati ozbiljne posljedice. Budući da uz planirane poslove često treba obavljati hitne analize, moraju biti spremni ponekad raditi i pod pritiskom. Rukovanje štrcaljkama, iglama, epruvetama, pipetama, stakalcima i drugim predmetima zahtijeva precizan i siguran rad rukama, šakama i prstima. Zbog uporabe mikroskopa i naravi samih pretraga koje zahtijevaju procjenu boje, veličine i oblika, medicinsko-laboratorijski tehničari moraju imati dobar vid i razlikovati boje.

Medicinska sestra/Medicinski tehničar

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Medicinska sestra/Medicinski tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje medicinskih sestara/medicinskih tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje, osposobiti i razviti, putem opće obrazovnog i strukovnog programa, kod učenika znanje i vještine, za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Obrazovni program medicinske sestre treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Obrazovanje treba omogućiti solidno stručno obrazovanje kojim će se uključiti u rad u zdravstvenim ustanovama. Program je usklađen s očekivanim i potrebnim stručnim novinama (preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodnog udruženja medicinskih sestara (ICN) primjerenim radu medicinske sestre).

Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje sanitarnog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima cilj da učenici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja pučanstva, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je prvenstveno usmjeren na razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanju profesionalne tajne, komuniciranje sa strankom i pacijentom, te urednost, točnost, preciznost i savjesnost.

S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventive zdravstvene zaštite nakon srednje škole.

Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje farmaceutskih tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje i osposobiti i razviti putem opće obrazovnog i strukovnog programa kod učenika znanje i vještine za rad na području zdravstvenih ustanova kao što su: ljekarne, farmaceutska i kozmetička industrija i laboratoriji.

Cilj programa je usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u rad na radnome mjestu u ljekarni, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te analitičkim i drugim laboratorijima, upoznavanje sirovina, poznavanje ljekovitih tvari biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla, poznavanje tvari sintetičkog podrijetla koje se koriste pri izradi lijekova, poznavanje kozmetičkih supstancija, poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava, poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu, poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava, poznavanje sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala, ovladavanje tehnologijom izrade galenskih i magistralnih lijekova, ovladavanje različitim analitičkim postupcima, vođenje administrativnih poslova.

Urar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Urar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Urari izrađuju, održavaju i popravljaju mehaničke, električne i elektroničke satove i satne mehanizme te satove u industriji i uslužnim djelatnostima. U skupinu električnih i elektroničkih satova ulaze sinkroni satovi, satovi s električnim navijanjem, satovi s elektromagnetskim i elektrodinamskim pogonom njihala, elektronički satovi prve, druge i treće generacije. Da bi mogli raditi taj posao, urari moraju vladati znanjima o satnim mehanizmima, ulogama pojedinih satnih elemenata i sklopova i njihovoj povezanosti u satnom mehanizmu.

Prilikom izradbe satnog mehanizma pojedine dijelove izrađuju tokarenjem, glodanjem i brušenjem. Konstruiraju precizne dijelove, npr. njihala, i izrađuju spiralne opruge za titrajne regulatore. Ugrađuju vodilice, spiralne i torzijske opruge i zupčanike. Ugrađuju i ugađaju mehanizam za regulaciju točnosti sata. Nakon izradbe i ugradnje elemenata ispituju i usklađuju njihovo međusobno djelovanje te djelovanje sklopova u satnom mehanizmu. Tako na primjer ispituju usklađenost mehanizama za navijanje, pogonskih opruga i prijenosnih elemenata.

Zidar

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Zidar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Nekada su oni zidali zgrade od samih temelja. U novije vrijeme zidari dolaze na gradilište kada radnici drugih zanimanja postave temelje, a ponekad i betonski "kostur” zgrade (ili nekog drugog zdanja).

Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije. Zidanje nije tek puko redanje slojeva žbuke i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, osobito na uglovima, na mjestima gdje će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stječu školovanjem, odnosno naukovanjem.

Tokar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Tokar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tokar izrađuje elemente za strojeve i alate kao što su: osovine, ventili, klipovi, vijci, matice, tijela za zupčanike, spiralne opruge i sl. Radi u strojogradnji, u pogonima za održavanje strojeva i uređaja.

Zanimanje tokar ostvaruje se danas na kompjuteriziranim strojevima. Zahtjevno je zbog potrebne preciznosti i znanja uporabe računala i izrade programa za obradu pojedinih naručenih dijelova, ali je i vrlo cijenjeno, stručno i dobro plaćeno zanimanje. Tokari izrađuju elemente za strojeve i alate pa trebaju poznavati geometrijski oblik oštrice alata, ekonomsku brzinu rezanja, posmak, dubinu rezanja, presjek strugotine, sredstva hlađenja i trajnost alata. Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi kompjutora kao što su CAD i CAM sustavi, promijenila je posao tokara.

Kuhar

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Kuhar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane i samo njezino pripremanje (kuhanje, pečenje, prženje, pirjanje i drugo), kao i pripremu za posluživanje jela. Na osnovi normativa i zahtjeva ugostiteljskoga objekta u kojemu rade, kuhari sastavljaju dnevne i tjedne jelovnike. U skladu s tim jelovnicima naručuju i preuzimaju namirnice. Kako se sve namirnice ne troše isti dan, kuharova je dužnost da ih uskladišti i očuva od kvarenja. Budući da sudjeluju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju brojnim kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različite namjene. Glavni kuhari usklađuju rad kuharskoga i pomoćnog osoblja te organiziraju cjelokupan rad u kuhinjama.

Uz navedene poslove, koje obavljaju uglavnom svi kuhari, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta mnogi imaju i posebne radne zadaće. Kuhari koji u restoranima pripremaju jela po narudžbi moraju znati pripremiti brojna jela, a katkada i vrlo rijetke i komplicirane specijalitete. Vrlo je važno da ta jela – osim što trebaju biti vrlo ukusna – moraju biti i atraktivno prezentirana i poslužena. S druge strane, kuhari koji u restoranima pripremaju brzu hranu moraju znati vrlo brzo pripremiti manji broj specifičnih jela, kao što su pizza, lazanje, hamburgeri i drugo. Osim što ih pripremaju, ta jela moraju održavati toplima sve do njihova posluživanja. Na brodovima kuhari svoj rad moraju planirati na dulji rok te u skladu s time naručivati veće količine namirnica i voditi računa o tomu da se ne pokvare. Osim toga, moraju se osposobiti i za osnovne mornarske vještine.

Frizer

Područje rada: osobne usluge
Obrazovni profil-zanimanje: Frizer /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Frizeri šišaju kosu, oblikuju frizuru, uređuju trepavice i obrve, a muškarcima briju i šišaju bradu i brkove. Zajedno s kozmetičarima, šminkerima i modnim dizajnerima, oni vode računa o našem izgledu.

Da bi frizeri zadovoljili stranke, važno je da se precizno i jasno dogovore o frizuri koju stranka želi. Kako bi se što bolje sporazumjeli, često se služe frizerskim modnim revijama i časopisima. Dogovoru moraju posvetiti punu pozornost, jer ukoliko u tome pogriješe, cijelu frizuru mogu napraviti pogrešno. Tek potom počinju tretirati kosu.

Frizeri peru kosu, šišaju je, kovrčaju i boje te oblikuju frizuru. Dok peru kosu, šamponiraju je i masiraju joj vlasište, ispiru je i njeguju zaštitnim preparatima, koji odgovaraju vrsti i kvaliteti kose. Potom odabiru pribor za šišanje – to mogu biti škare, britva ili mašinica za šišanje – i skraćuju kosu u skladu s dogovorom. Prilikom bojenja kose ili pramenova pripremaju kemikalije za bojenje i određuju vrijeme držanja boje na kosi te potom ravnomjerno nanose boju. Pošto je proteklo vrijeme potrebno da kemikalije djeluju, frizeri detaljno ispiru kosu i na nju nanose zaštitne preparate. Kad kovrčaju kosu, frizeri biraju i stavljaju uvijače te nanose ondulacijsku kemikaliju. Kemikaliju skidaju pranjem, nakon što prođe dovoljno vremena za njezino djelovanje. Frizuru potom oblikuju na dva načina: pomoću četki i fena ili uvijača i haube. Da bi frizura bila postojanija, katkada stavljaju i učvršćivače.

Limar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Limar /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradbu svijanjem te montažu limenih konstrukcija. Limari to rade na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa. Pošto prouče dokumentaciju, odabiru alate, naprave i strojeve za obradbu lima, koji su zbog raznolikosti limarskih poslova mnogobrojni. Najčešće to su šablone za zacrtavanje, škare za lim – ručne i strojne, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Osim toga, prilikom montaže limenih dijelova limari rabe aparate za varenje i lemljenje.

Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vlakova, zrakoplova, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradbu. Da bi dobili fine i glatke površine, limari često moraju rabiti brusilice, a pri montaži razne bušilice. Ovisno o objektima i konstrukcijama na kojima limari rade, razlikujemo tzv. autolimare i građevne limare.

Potrebno je istaknuti da neki limari izrađuju i razne sitne predmete, kao što su posude za živežne namirnice, kantice, ukrasni predmeti i dijelovi različitih predmeta. Ti predmeti nazivaju se limarska galanterija, a limari koji ih izrađuju nazivaju se limarima galanteristima.

Zlatar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: zlatar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Zlatari izrađuju, popravljaju i održavaju nakit od plemenitih i drugih metala i minerala. U izradbi nakita koriste se raznim postupcima ručne, strojne, kemijske i galvanske obradbe. Ugrađuju ukrasne minerale. Izradbi nakita prethodi dizajniranje. Nakit oblikuju u skladu s estetskim zahtjevima, željama naručioca i prema tehnološkim mogućnostima izvedbe. Kada je nakit dizajniran, slijedi mjerenje, obilježavanje i ocrtavanje mjernim alatima te izradba jednostavnih oblika nakita ručnim postupcima: rezanjem, turpijanjem, piljenjem, kovanjem, lijevanjem, zavarivanjem i taljenjem. Metali se nakon taljenja lijevaju u pješčane i metalne kalupe. Nakon taljenja i lijevanja određuje se legura. Izrađuju se ukrasni elementi od žice i profili nakita. U završnoj fazi ručne obradbe nakita zlatari rade finije postupke obradbe: iskucavanje ili cizeliranje, graviranje, emajliranje i vezivanje kamena. Površinska i kemijska dorada nakita, koju rade zbog održavanja nakita, sastoji se od postupaka odmašćivanja, čišćenja, luženja, emajliranja, pozlaćivanja, posrebrivanja, legiranja i platiniziranja. Ukoliko posjeduju odgovarajuće aparate, mogu primjenjivati elektrolitičke postupke zaštite. Rabe i kemikalije i komponente za poliranje. Upoznati su sa standardima označavanja legura.

Od ručnih alata upotrebljavaju ručne i polužne škare, pilu, turpiju, čekić, ručnu i strojnu bušilicu. Služe se raznim strojevima za tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, grebanje, piljenje te strojevima za valjanje i izvlačenje žice. Od mjernih alata rabe metar, obuhvatni šestar, pomično mjerilo i mikrometar. Tipični poslovi popravljanja nakita uključuju povećavanje prstenova, zamjenu oštećenih dijelova, premještanje kamenova i spajanje rastavljenih ogrlica.

Zlatari i prodaju svoje proizvode. Vlasnici zlatarnica izlažu najuspjelije primjerke nakita u svojim izlozima. Ljubazno razgovaraju s potencijalnim kupcima i naručiocima nakita i pokušavaju udovoljiti njihovim zahtjevima. U manjim zlatarskim obrtima ista osoba može raditi različite poslove, dok je u većim obrtima i industrijskim pogonima posao podijeljen. Iako nove tehnologije još osjetnije ne utječu na proizvodnju nakita, upotreba kompjutorskih programa za dizajn i proizvodnju nakita mogla bi potaknuti industrijski dizajn i automatizirati proizvodnju nakita.

Stolar

Područje rada: obrada drva
Obrazovni profil-zanimanje: Stolar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Stolari obradbom drva i drugih zamjenskih materijala proizvode pokućstvo, građevnu stolariju, oplate, obloge i razne uporabne predmete. Na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije (nacrta i opisa) ili uzoraka odabiru materijale, alate i strojeve kojima mogu obaviti zadani posao. Na predmetima za obradbu, a to su najčešće ploče, daske ili letve, najprije obavljaju mjerenje i skiciranje (zacrtavanje), a potom pristupaju obradbi. Obradba obuhvaća piljenje, blanjanje, brušenje, bušenje, glodanje i dubljenje drva. Budući da najčešće izrađuju predmete koji se sastoje od više dijelova, nakon obradbe drva slijedi pripasivanje i spajanje. To se uglavnom radi ljepilima, čavlima, vijcima i raznim okovima.

Ovisno o poslovima koje obavljaju, mjestu rada i konačnom proizvodu, razlikujemo stolare koji izrađuju pokućstvo i druge predmete za široku potrošnju i to uglavnom obavljaju kao obrtničku djelatnost, građevne stolare koji izrađuju prozore, vrata, stubišne ograde i druge izrađevine od drva potrebne u graditeljstvu te ih potom ugrađuju na građevine te industrijske stolare koji pretežito rade na postrojenjima i na doradi industrijskih proizvoda.

Stolari koji rade u obrtništvu katkada sami izrađuju tehničku dokumentaciju, troškovnike i određuju cijene svojih proizvoda. Osim što izrađuju predmete od drva, većina stolara radi na popravcima i zamjeni istrošenih dijelova stolarije. I ti poslovi zahtijevaju stručnost i odgovornost, kao i proizvodnja novih predmeta.

Bravar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Bravar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje bravar mora se osposobiti za poslove kojima je stručan za rad na dijelovima metalnih konstrukcija, obradu limova, metalnih profile i cijevi te izvođenje raznih montažnih radova na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova.

Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne operacije: zacrtavaju, ručno ili strojno režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili strojno savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili strojno narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom. U radu upotrebljavaju raznovrstan alat i strojeve – čekiće razne težine, pilu za željezo, turpije, metar, pomično zacrtkano mjerilo, mikrometar, kutomjer, ručnu električnu bušilicu, stubnu električnu brusilicu, stroj za rezanje čeličnih profila, stroj za savijanje limova i elektroaparate za zavarivanje i točkasto zavarivanje.

Klesar

Područje rada: graditeljstvo i građevinski materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Klesar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Kada se za neki predmet želi reći da je lijep i skladan, kaže se da je kao iz kamena isklesan. Kamen je, dakako, jedan od prvih prirodnih građevinskih materijala, a zahvaljujući trajnosti, osobito nekih vrsta kamena, možemo pratiti tisućljetni razvoj klesarstva kao graditeljskog zanimanja. Obradba – klesanje – kamena glavnina je klesarskoga posla.

Posao klesara dijelom počinje već u kamenolomima (u nas, primjerice, na otocima Braču i Korčuli), gdje oni sudjeluju u “vađenju” kamenih blokova ili ploča i njihovoj osnovnoj obradi. Nastavak rada odvija se u pogonima ili radionicama. Lomljenjem, rezanjem, otklesivanjem, klesanjem, brušenjem, poliranjem i drugim postupcima klesari izrađuju razne građevinske oblike za fasade zgrada, stubišta, balkone, bazene, mostove itd. Ti građevinski oblici mogu biti jednostavni ili kompliciraniji: ploče (kocke, kvadri), stupovi, podupirači, lukovi, složeniji ornamentalni dijelovi. Kamen se oblikuje prema nacrtima ili šablonama, a katkada se (kao, na primjer, slova na nadgrobnim spomenicima) i boji posebnim bojama. Osim prirodnoga, u suvremenim se uvjetima u klesarstvu upotrebljava i umjetni kamen. Klesari se u svom poslu služe tradicionalnim, ručnim klesarskim alatima (čekići, dlijeta, visak, libela), ali, osobito u novije vrijeme, i strojevima (motorne pile, strojevi za brušenje i poliranje, tokarilice i dr.).

Općenito se može reći da je posao klesara relativno raznolik, može biti više ili manje rutinski, ali i likovno kreativan, kada se klesari u nekim svojim radovima približuju kiparstvu.

Radni uvjeti

Već iz kratkoga opisa poslova klesara može se zaključiti da su radni uvjeti osoba koje se bave tim zanimanjem više nepovoljni nego povoljni. Klesari pretežno rade stojeći i u pognutom položaju (katkada i sjedeći, čučeći, klečeći). Posao se obavlja na otvorenom, djelomično otvorenom ili u zatvorenom prostoru, često u nepovoljnim vremenskim uvjetima, prašini i buci. Klesar pri radu češće podiže i prenosi teže predmete.

Poželjne osobine

Za zanimanje klesara potrebna je snažnija tjelesna građa, zdrav lokomotorni sustav, zdravi unutrašnji organi, spretne ruke. Potreban je i smisao (talent) za lijepo i za sklad oblika. Slabija tjelesna građa, kronične bolesti unutrašnjih organa, oštećenja ruku i nogu ili kralježnice, oštećenja sluha, smetnje vida zapreke su za bavljenje ovim poslom.

Osposobljavanje

Zanimanje klesara, moglo bi se reći, specifično je obrtničko zanimanje. Klesari se školuju u obrtničkim školama, a školovanje traje tri godine.

Domar

Područje rada: ostale usluge
Obrazovni profil-zanimanje: Domar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

• Zadužen za rukovanje, nadzor i tekuće održavanje zajedničkih prostora opreme i instalacija u poslovnom ili stambenom kompleksu
• Održavanje zelenih površina
• Zamjenu rasvjetnih tela u zajedničkim prostorima
• Obavljanje redovnih servisa i servisa propisanih zakonom
• Otklanjanje kvarova na svim vrstama instalacija u poslovnom ili stambenom kompleksu
• Nadzor i kontrolu nad obavljanjem radova održavanja i servisa
• Obavljanje i drugih poslova po nalogu nadređenog rukovodioca

Puškar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Puškar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Puškari izrađuju, ispituju, ugođuju i održavaju različite vrste oružja i njihove mehanizme. Izrađuju i održavaju kratkocijevno oružje (revolvere i pištolje), dugocijevno vojničko, sportsko, trofejno i lovačko oružje te automatsko i zračno oružje. Provode različite operacije kako bi zaštitili oružje. Pri tomu se koriste specijalnim i standardnim alatima i strojevima za izradbu i održavanje oružja. Provode tehničku, kemijsku i galvansku obradbu dijelova i sklopova oružja da bi povećali njegov učinak. Montiraju i održavaju optički nišanski mehanizam. Rekonstruiraju i održavaju trofejno i umjetnički izrađeno oružje. Posebno obučeni puškari znaju umjetnički izrađenom oružju odrediti približnu vrijednost.

Predmete izrađuju od čelika, koji obrađuju zagrijavanjem, odvajanjem, tokarenjem, brušenjem i glodanjem. Tako izrađene dijelove spajaju lemljenjem te autogenim i električnim zavarivanjem. Na kraju primjenjuju metode antikorozivne zaštite, konzerviranja i dekonzerviranja oružja. Od alata i pomoćnih materijala služe se čeličnim šipkama različitih oblika, kutnim profilima, limovima i čeličnim cijevima od kojih izrađuju dijelove oružja, te bravarskim i finomehaničkim alatom. Od strojeva rabe tokarilicu, glodalicu, bušilicu, opremu za električno i autogeno zavarivanje i opremu za lemljenje. Rade i s aparatima za toplinsku obradbu čelika. Za održavanje oružja upotrebljavaju sredstva za površinsku zaštitu, čišćenje i podmazivanje.

Poznaju vrste municije, dimenzioniranje, kalibriranje, punjenje, primjenu i čuvanje oružja. Koriste se rhtmoloživom tehničkom i tehnološkom dokumentacijom o oružju. Pridržavaju se zaštitnih mjera za rukovanje oružjem. Poznaju aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja te svu dokumentaciju vezanu uz oružje. Prate razvoj novih vrsta oružja i njihova načina primjene i zaštite, kao i aktualne zakone i propise o nošenju i posjedovanju oružja. Razvijaju kritički stav prema oružju i njegovoj isključivo mirnodobskoj primjeni ili primjeni u očuvanju mira.

Glodač

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Glodač /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Glodanje je visokoproduktivna metoda obrade materijala odvajanjem čestica pomoću alata s više oštrica-glodala. Ovo je složenija obrada od tokarenja, a služi obradu ravnih i zakrivljenih površina, za izradu žljebova, navoja, spirala, zupčanika i slično.

Tijekom svoje trogodišnje izobrazbe polaznici stječu teorijska znanja o o svim obradama, potrebnim alatima i alatnim strojevima. Polaznici imaju i odgovarajuću praksu u proizvodnji, kako bi stekli potrebne vještine u ovim zanimanjima. Ova su zanimanja u proizvodnji prijeko potrebno, pa je velika mogućnost brzog zapošljavanja i napredovanja mladih tokara i glodača nakon završenog školovanja.

Glodači glođu profile, module nareze, žljebove različitih profila, zupčanike, puževe i drugo. Rade glodalicma. Mjere dubinomjerom, mikrometrom, univerzalnim kutomjerima i šablonama.

Brusač

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Brusač /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Brusači bruse osovine, vratila, ležajeve, cilindre, klipove, čahure, vretena, izratke složenih profila i mjerni alat. Glodala i ostale specijalizirane rezne alate bruse dijeljenjem, kopiranjem i ostalim postupcima. Mjere pomičnim mjerilom, univerzalnim kutomjerom, komparatorom i čvrstim mjerilima. Rade brusilicama.

Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi kompjutora kao što su CAD i CAM sustavi promijenit će ubuduće posao alatničara, tokara, glodača i brusača. Takvi i slični programi služit će za dizajniranje i izradbu alata i pomagala. Kompjutorski upravljani strojevi preuzet će i neke operacije vezane uz tokarenje, glodanje i brušenje. Takav postupak štedio bi vrijeme i povećavao produktivnost rada.

Konobar

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Konobar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Konobar poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima. Kada od gostiju primi narudžbu, prenese ih osoblju u kuhinji ili na šanku i vodi računa o tome da goste podvore što brže i kvalitetnije. Konobarsko zanimanje uključuje i druge poslove vezane uz posluživanje gostiju, kao što su postavljanje stolova i njihovo pospremanje nakon upotrebe te ispostavljanje računa i naplata usluga.

Neovisno o tome rade li u restoranima koji pripremaju jela po narudžbi, u restoranima koji nude hranu pripremljenu brzo ili u točionicama (kafićima), od konobara se očekuje da budu ljubazni, točni, brzi i komunikativni. Budući da su konobari u stalnom i neposrednom kontaktu s gostima i kako reputacija ugostiteljskog objekta u kojem rade uvelike ovisi o njima, od njih se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da gostu boravak učine što ugodnijim.

Upravo iz toga proizlaze razlike u obavljanju konobarskog posla. U nekim ugostiteljskim objektima to ovisi o njihovoj vrsti i kategoriji - od konobara se zahtjeva i obavljanje posebnih poslova, kao što su dočekivanje gostiju na ulazu u lokal, pratnja do stola, pridržavanje stolca pri sjedenju, pomoć pri odlaganju garderobe te savjetovanje pri odabiru jela (specijaliteta kuće).

Alatničar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Instalater grijanja i klimatizacije/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Alatničari proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice strojeva za obradbu metala. Obradni strojevi koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova zrakoplova. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši. Osim što dizajniraju alate i kalupe, alatničari popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala. Izrađuju i metalne oblike (kalupe), koji služe za obradbu i oblikovanje materijala prilikom prešanja i kovanja.

Sobarica

Područje rada: ugostiteljsko i hotelijerstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Sobarica /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Posao sobarice je održavanje čistoće u smještajnom dijelu hotela i čistoće ostalih hotelskih prostorija. Između ostalog, sobarica obavlja poslove organizacije i tehnike čišćenja svih hotelskih prostora, evidentiranje hotelskog rublja, tehničkih kvarova, slobodnih i zauzetih soba, ključeva soba, itd.

Autolimar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Autolimar /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stupanj i vrstu oštećenja te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni. U skladu s procjenom oštećenja, karoserija se rastavlja potpuno ili djelomično. Slijedi izravnavanje iskrivljene karoserije i ulegnuća u metalnim dijelovima auta te uklanjanje oštećenja nastalih prilikom mehaničkih udaraca ili korodiranjem. Nakon ugradnje popravljenih i zamijenjenih dijelova slijede završni radovi na karoseriji i zaštita po-pravljenih dijelova i karoserije u cijelosti.

Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namjenu i vrstu izvedbe prema položaju motora. Kod izradbe karoserija i drugih dijelova vozila rade precizna mjerenja. Trebaju poznavati materijale koji se rabe za izradbu karoserija, vrste limova i njihove osobine. Moraju znati očitavati skice, mjerila i upute iz tehničkih priručnika za izradbu dijelova auta. Iskusni autolimari razumiju se u motore i pogonske uređaje, u upravljački mehanizam, znaju zamijeniti i kočnice.

Prodavač

Područje rada: ekonomija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Prodavač/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Prodavači su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba. Prodavaonice kupcima nude cipele, odjeću, hranu, kozmetičke proizvode, osobna računala, automobile itd. No bez obzira na to koju vrstu proizvoda prodavaonica nudi, glavna je zadaća prodavača svugdje ista. Prodavač nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Pri tomu opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga s različitim mogućnostima njegove uporabe. Pokazuje i različite modele, boje ili veličine proizvoda. Upoznaje kupca s cijenama proizvoda i mogućnostima plaćanja. U nastojanju da proda robu, prodavač ljubazno i strpljivo razgovara s kupcem, pokazuje mu razne proizvode i objašnjava prednosti pred ostalim sličnim proizvodima na tržištu. Ukratko, vještom komunikacijom nastoji ga nagovoriti na kupnju. Osim što poslužuju kupce, prodavači preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu. Dio robe stavljaju na police u prodajnom prostoru, a pričuvne količine robe razmještaju u skladišne prostore. Kad se roba s polica proda, prodavači iz skladišta donesu novu robu i uredno je poslažu po policama. Da bi očuvali kakvoću proizvoda, prodavači posebno paze da se roba izlaže, čuva i skladišti u skladu s uputama i preporukama proizvođača. Zato prodavači neke proizvode stavljaju u hladnjake (npr. mliječne i mesne proizvode), neke na suha mjesta (sol, deterdžente, kemikalije), neke na tamna mjesta (lijekovi, kemikalije).

U prodavaonicama u kojima kupci sami s polica uzimaju robu koju žele kupiti (samoposluživanjima) prodavač pomaže kupcu u odabiru robe i upućuje ga na kojoj polici može naći traženi proizvod. U običnim prodavaonicama prodavač kupca poslužuje traženom robom.

Zavarivač

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje zavarivač steći će opća i stručno-teorijska znanja o spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi dijelovi stapaju u kompaktnu cjelinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje za izradbu i popravak visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija.

Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, strojevi i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja ovisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.

Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i plinom (autogeno zavarivanje), a postoji i elektrootporno zavarivanje. Pri zavarivanju električnim lukom i plinom dodaje se spojni materijal – elektroda. Često se rabe i strojevi za zavarivanje. Tada zavarivači upravljaju njima i nadziru provedbu postupka. Taj se primjenjuje uglavnom kod većih serija istih zavara. Što se tiče zavarivača, zahtjevi kod strojnoga zavarivanja manji su nego kod ručnoga zavarivanja jer se radi prema propisanoj tehnologiji, a poslovi su unaprijed organizirani.

Elektroničar

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroničar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Cilj ovog obrazovnog programa je osposobljavanje učenika za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju elektroničkih sklopova i uređaja. Svladavanje ovoga programa omogućit će polaznicima osposobljenost za:
• izradu elektroničkih sklopova (priprema sastavnih elemenata, spajanje elemenata, provjeravanje funkcionalnosti sklopova),
• izradu tiskanih ploča,
• montiranje složenih elektroničkih uređaja,
• kontrolu proizvoda prema uputama i propisima,
• obavljanje poslova održavanja elektroničkih uređaja i
• uporabu aplikacijskih računalnih programa u projektiranju i konstrukciji elektroničkih sklopova.

Strojobravar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Strojobravar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje strojobravar:
• održavanje i popravak strojeva i uređaja u eksploataciji i izradba pojedinih djelova strojeva,
• spajanje elemenata spojeva rastavljivim vezama (vijci, matice, spojke) i nerastavljivim vezama (čvrstim dosjedima, toplinskim djelovanjem, zakivanjem), sastavljanje elemenata za prijenos snage i okretanja (montaža remenskog prijenosa, lančanika, dinamičko uravnoteženje rotacijskih dijelova i sklopova, hidrauličnih uređaja, radovi na instalacijama, uređajima za razvođenje, crpkama i pravocrtnim i rotacijskim motorima), izradba kanala za podmazinje,
• način ugradnje raznih brtvila, sastavljanje zupčanika, ugradnja zupčanika na osovinu i vratilo, ugradnja i način odabiranja kotrljajućih i kliznih ležajeva, kontrola ispitivanja odstupanja od okomitosti, paralelnosti te udara aksijalnog i radijalnog, kontrola šumnosti i zagrijavanje u radu,
• dijagnosticiranje kvarova na alatnim strojevima, rasklapanje i obavljanje manjih popravaka na podsklopovima i sklopovima alatnih strojeva, radovi na generalnom remontu alatnog stroja,
• mjerenje i kontrola pomičnim mjerilima, dubinomjerima, univerzalnim kutomjerima, mikrometrima, komparatorom, kalibrima, račvama i strojnim libelama.

Autoelektričar

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Autoelektričar/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Autoektričari održavaju električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu, montiraju i demontiraju rasvjetu automobila i reguliraju paljenje. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i otklanjaju ga zamje-njivanjem elektroničkog sklopa. Budući da moderni automobili imaju sve više elektronički reguliranih funkcija, primjena osnovnih znanja elektrotehnike i elektronike na električne i elektroničke uređaje u automobilu ključna je u ovom zanimanju. Prve elektronske komponente koje su se koristile u automobilima jesu elektronski sklopovi koji kontroliraju rad motora i instrumente na komandnoj ploči. U novije vrijeme sve se više elektronike rabi za kočnice, prijenosnike, upravljački mehanizam te elektroničke komponente za klimatske uređaje i elektronske sklopove kojima se regulira ubrizgavanje goriva u cilindar.

Autoelektričari poznaju princip rada elektroničkih sustava, a njihov je osnovni posao zamjena takvih sustava novima. Električni uređaji koje popravljaju i montiraju jesu svjetla i kompletna prometna signalizacija te električni sklop paljenja automobila. Osim za prepoznavanje elektroničkih kvarova, trebaju biti osposobljeni za ispitivanje i zamjenu elektroničkih komponenti. Predviđa se da će ubuduće u automobilima biti sve više elektronike, tako da je neprestano učenje novih tehnologija važan dio zanimanja. Autoelektričari koji rade u ovlaštenim servisima pojedinih automobilskih tvrtki odlaze na izobrazbu u tvornice koje proizvode nove tipove automobila, gdje se osposobljavaju za otklanjanje kvarova specificiranih elektroničkih sklopova ili pak rade prema specifikacijama tih kompanija.

Autoelektričari u radu upotrebljavaju mjerne instrumente i kontrolne električne instrumente za ispitivanje uređaja; ampermetar, ohmmetar i voltmetar. Osim opreme za elektroničko ispitivanje, upotrebljavaju i standardni alat: kliješta, lemilice, pincete, turpije, škare i odvijače. Mogu raditi i na održavanju električne i elektroničke opreme, montaži rasvjete i regulaciji paljenja manjih kamiona.

Njegovateljica

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovateljica/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Polaznici koji završe program osposobljavanja za zanimanje njegovateljica bit će osposobljeni za obavljanje poslova:
- njege bolesnih i nemoćnih
- postupaka vezanih uz uređenje bolesničke postelje i posteljnog rublja
- Pomoći pri podjeli hrane i hranjenju - Pomoći pri obavljanju fizioloških potreba
- Prenošenja materijala za laboratorijske potrebe
- Uređivanja umrlog
- Briga za transport umrlog
- Provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline
- Provođenje depedikulacije
- Prepoznavanje promjena na bolesniku/štićeniku

Plinoinstalater

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Plinoinstalater /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Plinoinstalateri postavljaju i održavaju plinske instalacije u kućanstvu i u industriji. Postavljaju i održavaju cjevovode i sve pripadajuće elemente instalacija te osiguravaju njihov nesmetan i siguran rad.Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere.

Kao i mnogi drugi majstori, tako plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Zatim utvrđuju vrstu i količinu potrebnoga materijala za postavljanje instalacije. Cijevi kroz koje će teći voda, odnosno plin, režu se, savijaju, izrađuju se navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice. Dakako u zidovima se moraju napraviti rupe i kanali u koje će se cijevi postaviti. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode ili plina, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima, otklanjaju se eventualni nedostaci i cjelokupni uređaj se pušta u pogon.

Vodoinstalater

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Vodoinstalater /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Vodoinstalater radi na radnom mjestu u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacije i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanju navoja na cijevima, brtvljenju spojeva u različitim uvjetima, popravak slavina i mjernih uređaja), pri­premanju radova na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, svih vodovodnih i dovodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena: kuhinja, kupaonica, zahoda itd.), postavljanju, regulaciji i provjeri ispravnosti rada hidrofo­ra, ispitivanju i nadzoru vodovodnih uređaja, nadzoru uređaja tijekom rada te na radovi­ma na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Finomehaničar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Finomehaničar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Finomehaničari popravljaju složene tehničke uređaje poput printera, videokamera, fotoaparata ili fotokopirnih strojeva. Usko surađuju s tehničarima za finomehaniku, drugim tehničarima, inženjerima i raznim majstorima.

Finomehaničari popravljaju finomehaničke uređaje, kontroliraju njihov rad i sudjeluju u njihovoj proizvodnji. Proučavaju tehničko-tehnološku dokumentaciju i na osnovi nje popravljaju uređaje za koje su zaduženi. Moraju biti dobro upoznati s radom svakog pojedinog uređaja, kako bi mogli sigurno primijetiti kvar i otkloniti ga. Prilikom ispitivanja rada nekog uređaja moraju biti strpljivi i precizno ispitati sve njegove funkcije, kako bi bili sigurni da je on potpuno ispravan.

Finomehaničari sudjeluju i u proizvodnji finomehaničkih uređaja. Oni često montažom jednostavnijih dijelova finomehaničkih uređaja sklapaju složenije, koji daljnjim sastavljanjem čine finomehaničke proizvode. Moraju biti precizni u radu, kako bi gotov finomehanički uređaj pouzdano radio.

Finomehaničari katkada rade i u trgovinama ili specijaliziranim servisnim radionicama u kojima su u izravnom kontaktu s kupcima. Tada ih savjetuju prilikom kupnje pojedinih proizvoda, daju im upute za rukovanje i primaju neispravne uređaje na popravak.

Automehaničar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Automehaničar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Automehaničar održava vozilo, demontira, montira i ispituje dijelove, sklopove i sustave vozila, vrši pokretanje i ispitivanje rada sklopova i sustava, utvrđuje i otklanja kvarove i oštećenja na motorima i vozilima.

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođuju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledavaju svjećice, mehanizme kočenja, podsustav za paljenje, razinu ulja u motoru. Podešavaju signalnu opremu auta. Ispituju položaj motora, tlak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

Ako je posrijedi kvar na motoru, nakon što čuju opis smetnji od vlasnika vozila, provjeravaju motor vožnjom ili upotrebom opreme za testiranje. Ako je potrebno, rastavljaju motor te ispituju i namještaju sklop ili sustav motora i vozila. Prije rastavljanja motora obavljaju mjerenje i vizualni pregled motora. Prilikom rastavljanja motora čiste njegove dijelove i zamjenjuju oštećene dijelove te sastavljaju i ispituju cijeli sustav.

Kemijski čistač

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Automehaničar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Kemijski čistač obavlja poslove pranja, kemijskog čišćenja, doradne procese oplemenjivanja i bojenja te pripremanje istih za rad u obrtu i industriji i usavršavanje u struci. Sigurno i pravilno korištenje strojevima i uređajima, te poznavanje izvora opasnosti i načina zaštite na radu u pogledu očuvanja osobnosti i materijalnih dobara. Poštivanje zakonskih propisa i razvijanje ekološke svijesti. Poznavanje sirovinskog sastava materijala, postojanost obojenja i vrstu nečistoća radi pravilnog odabira postupka njege, svojstava osnovnih i pomoćnih sredstava za otklanjanje nečistoća. Također, kemijski čistač poznaje poslove tiskanja tekstilnih, kožnih i krznenih predmeta. Uz sve navedeno, treba naučiti koristit se stručnom literaturom, primjenjivati najnovija dostignuća tehnike, razvijati samostalnost, odgovornost, disciplinu te spretnost u radu.

Elektroinstalater

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroinstalater/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje električne rasvjete. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjanju moguće kvarove. Rade i na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sustave instaliraju uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom, koji čine kombinirana kliješta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje. Procjenjuje se da će ubuduće sve više elektroinstalatera biti osposobljeno za instaliranje složenih aparata kao što su telefoni i kompjutori.

Bitan dio posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan, o tom izvješćuju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Soboslikar-ličilac

Područje rada: ostale usluge
Obrazovni profil-zanimanje: Soboslikar-ličilac/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Bojanje i ukrašavanje unutrašnjih, a koji put i vanjskih, zidova zgrada posao je soboslikara. Ličilac, a to je zapravo “druga polovica” istoga zanimanja, liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina.

Soboslikari najprije različitim postupcima – struganjem, izravnavanjem, čišćenjem – pripremaju zidove za bojenje. Zatim, najčešće u više navrata, premazuju površine gotovim ili djelomično gotovim bojama. Osim različitih vrsta boja, upotrebljavaju vapno, kredu, ljepilo i poseban sapun. I ličioci moraju površine, npr. vrata, prozorske okvire prozora i dr., pripremiti za ličenje. Bruse, stružu ili spaljuju stari sloj boje, a ako rade s površinama koje prvi put liče, čiste ih, izravnavaju eventualne male udubine, nanose sloj temeljne boje. Kao i soboslikari, kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama nanose različite vrste boja. U posljednje vrijeme soboslikari i ličioci postavljaju (lijepe) tapete u stambenim i poslovnim prostorima.

Keramičar-oblagač

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijal
Obrazovni profil-zanimanje: Armirač-savijač željeza/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim pojmovima važnim za snalaženje na gradilištu, stjecanje znanja o osnovnim graditeljskim materijalima važnim za obavljanje poslova pomoćnog keramičara oblagača; znanja i manualne vještine potrebnih za izvedbu jednostavnih keramičarskih radova i za pripomoć kod izvedbe složenih keramičarskih poslova; pravilno rukovanje osnovnim strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje; znanja o sigurnosti pri radu na gradilištu i na visini;razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Vozač motornog vozila

Područje rada: promet
Obrazovni profil-zanimanje: Vozač motornog vozila/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Vozači su osobe koje su zadužene za prijevoz robe ili putnika motornim vozilima. Većinom su to vozila u vlasništvu poduzeća, a rijeđe se radi o privatnim vozilima zaposlenih. Prevoze robu od proizvođača do potrošača ili maloprodajnog objekta ili prevoze ljude s jednog odredišta na drugo.

Vozači koji prevoze robu često, osim samog prijevoza, imaju i neka od sljedećih zaduženja: pripremaju vozila i vode računa o potrebama servisiranja, preuzimaju prijevoznu dokumentaciju, utovaraju/istovaraju teret u vozilo (ako se radi o prijevozu robe), kontroliraju taj teret, zaduženi su za osiguranje i zaštitu tereta tokom transporta, održavaju kontakt sa dispečerima, kontrolnim osobljem, komitentima, izveštavaju o prijevozu i sl.

Vozači taksija prevoze putnike na razna odredišta. Voze osobna vozila ili vozila udruženja. Na putnike čekaju na stajalištima za taksije ili odlaze na telefonski poziv. Nakon što stignu na odredište, vozači taksija naplaćuju vožnju, a cijenu po pravilu pokazuje taksimetar. Za posebnu vožnju, kao što je vožnja na većoj udaljenosti ili ona koja uključuje čekanje, vozači taksija ugovaraju cijenu mimo taksimetra. Moraju poznavati ulice, jer tako mogu putnike odvesti na odredište najboljim putem s obzirom na prometne gužve. Osim toga, moraju poznavati i različita mjesta od općeg interesa, kao što su bolnice, hoteli i turističke znamenitosti, često i nazive ulica jer se taksijima često voze i oni koji ne poznaju grad. Korisno je znati sporazumjeti se na nekom stranom jeziku.

Radni uvjeti

Radno vrijeme vozača kamiona teško je odrediti. Neki od njih rade noću, vikendom i praznicima. Prema propisima, vozač ne smije voziti bez pauze duže od 8 sati. Noćnu vožnju često prati pospanost i smanjena koncentracija. Rad vozača je srednje težak tjelesni rad. Ono što ga čini napornim, osim dugotrajnog sjedenja, je povremena pomoć pri ukrcavanju i iskrcavanju tereta. Radi se u relativno skučenom prostoru u kojem ima buke. Uvjeti na putu, vremenski uvjeti i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjivim uvjetima, a u skladu s propisima I ograničenjima.

Poželjne osobine i kvalifikacije

Vozači moraju imati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije (B, C, D, E). Poželjno je da vozači imaju vozačko iskustvo, poznaju puteve, imaju dobru koordinaciju i orjentaciju u prostoru.

Instalater grijanja i klimatizacije

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Instalater grijanja i klimatizacije /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Instalater grijanja i klimatizacije postavlja, kontrolira, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, metalne cijevi, sigurnosne dijelove) kao i centralne sustave klimatizacije (motori, kompresori, termostati, svjećice). Instalater grijanja montira većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedi nacrte i ostale specifikacije. Prije instaliranja sustava centralnog grijanja reže metalne cijevi, savija ih, spaja, reže prirubnice, držače, a zatim ispituje rad cjelokupnog sustava.

Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije postavljaju, kontroliraju, održavaju i popravljaju toplinske uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju. Toplinski uređaji služe za zagrijavanje uglavnom u zimskim mjesecima u svim prostorijama gdje boravi čovjek, a koriste se i u staklenicima i uzgajalištima domaćih životinja. Sistemi hlađenja omogućuju čuvanje i prijevoz hrane, pića i lijekova cijele godine. Uređaji za klimatizaciju sve su prisutniji u svakodnevnom životu. Oni kontroliraju i reguliraju temperaturu, vlažnost i sastav zraka u uredima, trgovinama, bolnicama, kinodvoranama i ostalim javnim prostorima te u privatnim stanovima. Rabe se uglavnom ljeti, kada temperature postaju neugodno visoke, a disanje otežano zbog sparine i suhoće zraka.

Instalateri grijanja montiraju većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplinski uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijaćih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i crpki koje tjeraju topli zrak da pod pritiskom putuje po cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak te sigurnosnih dijelova. Kada je topli zrak doveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora topline i okolnog prostora. Prije instaliranja sustava instalateri centralnog grijanja režu metalne cijevi na željenu dužinu, savijaju ih i spajaju, izrađuju prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituju rad cjelokupnog toplinskog sustava. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcioniranje grijanja.

Instalateri hlađenja i klimatizacije instaliraju i servisiraju centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. Prilikom montiranja slijede nacrte i ostale specifikacije te proizvođačeve upute o tomu kako instalirati motore, kompresore, termostate, svjećice i ostale električne i elektronske komponente. Opremu povezuju s izvorima električne energije.

Zidar - majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevinski materijali
Obrazovni profil-zanimanje: zidar-majstor/peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Posao zidara obuhvaća slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim tog temeljnog posla, zidar obavlja i druge poslove. Postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta.

Srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje zidar traje 3 godine, a nakon završene srednje škole i dvije godine radnog iskustva u struci može se pristupiti polaganju majstorskog ispita, steći stručna kvalifikacija majstor zidar i otvoriti vlastiti obrt.

Osim praktičnih vještina, za zanimanje zidar vrlo je bitno dobro poznavanje građevnih materijala i građevnih konstrukcija te znanja o korištenju i primjeni tehničke dokumentacije.

Kuhar – majstor

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Kuhar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Cilj je programa produbiti znanja, vještine i umijeće za uspješno poznavanje, vođenje i organiziranje kuhinje. Zadaci programa su da potaknu uljudno i stručno komuniciranje, poticanje polaznika za što svrsihodnijim vođenjem kuhinje, smišljeno i racionalno vođenje cjelokupne organizacije rada suvremene kuhinje, motiviranje gosta i stvaranje novih navika u potrošnji, sposobnost razvijanja kritičkog i samokritičkog mišljenja, sposobnost za samostalni i timski rad, rješavanje stresnih situacija, poznavanje potrebnih aktivnosti u poduzetništvu, racionalno i ekonomično gospodarenje imovinom, planiranje, praćenje i administrativni rad, poznavanje mjera zaštite a radu, analiza i planiranje programa rada u kuhinji, racionalna analiza, usklađenost i funkcionalnost između kuhinje i ostalih odjela u ugostiteljskom objektu.

Frizer – majstor

Područje rada: osobne usluge
Obrazovni profil-zanimanje: Frizer-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Osnovni cilj programa stručnog usavršavanja za frizera – specijalista je stjecanje potrebnih znanja, sposobnosti i vještina za rad na složenim poslovima, a posebno:
• osposobiti djelatnika da se može permanentno stručno usavršavati tj. pratiti i primjenjivati znanstvene, tehničke i tehnološke inovacije potrebne u radu,
• steći znanja o poznavanju i praćenju propisa u svezi vođenja frizerskog salona i propisa o odgovornosti voditelja
• formirati odgovoran i sistematičan pristup radnim zadacima

Limar – majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Limar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Limari izrađuju proizvode od lima. Također., oni popravljaju limene predmete (npr. popravljaju lim na autu poslije saobraćajne nezgode). Limarski poslovi uključuju ocrtavanje, rezanje i krojenje lima, njegovu obradu savijanjem te montažu limenih konstrukcija.

Limari to rade na osnovu tehničke i tehnološke dokumentacije:skica, nacrta, normativa i opisa.

Najčešći alati za obradu lima su šabloni za zacrtavanje, mašinske i ručne makaze za lim, brusilice, bušilice, čekići i razni valjci za ravnanje i savijanje lima.

U poslu se može napredovati na bolje rangirana radna mjesta, a to su uglavnom organizatorska i poslovodna kao npr. poslovođe i voditelji. Nakon dvije godine praktičnog rada, limari mogu nastaviti školovanje u majstorskim i tehničkim školama. steći stručna kvalifikacija majstor limar i otvoriti vlastiti obrt.

Bravar – majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Bravar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Svrha i cilj usavršavanja za stjecanje ovog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku usavršavanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće predmetnog zanimanja.

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje bravar određuju se:
• zaštita na radu, sprječavanje nesreća na radu, zaštita okoliša,
• planiranje i pripremu procesa rada kao i kontroliranje i vrednovanje rezultata rada,
• čitanje, primjena i izradba tehničke dokumentacije,
• ispitivanje i mjerenje,
• spajanje,
• ručna obradba i preradba,
• strojna obradba,
• održavanje,
• ručna i strojna preradba limova i profila,
• zavarivanje i toplinsko rezanje,
• elektrotehnika i elektronika,
• hidraulika i pneumatika,
• rastavljanje i sastavljanje dijelova, sklopova i sustava prilikom održavanja,
• ispitivanje, obradba i zaštita površina,
• transportiranje elemenata i sklopova,
• uređenje radnog mjesta na gradilištu,
• učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata za metalne i čelične građevne konstrukcije,
• izrađivanje i održavanje u ispravnom stanju alata i pomoćnog alata za kovanje,
• učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata u beton, zid i prirodni kamen,
• izrađivanje montažnih dijelova i sklopova za strojeve, sisteme i postrojenja,
• ispitivanje funkcija: stavljanje u pogon i podešavanje postrojenja, sustava ili njihovih montažnih grupa.

Navedena bitna znanja i vještine odnose se na konstrukcijsku tehniku, oblikovanje metala i tehniku postrojenja i transporta.

Armirač – majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Armičar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Armičari prema nacrtima režu, savijaju, povezuju i postavljaju željezne šipke (armaturu) koje se potom kalupima “zalijevaju” mješavinom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka.

Fasader – majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Fasader-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Fasader-majstor izrađuje i poporavlja fasade. Izrada fasade zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni je postupak da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, zatim tanki sloj fasadne žbuke, koji se prije no što se osuši izbrazda. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine.

Barmen – majstor

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Barmen-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Biti barmen ne znači više samo poslužiti nekoga pićem, nego i mogućnost pokazivanja kreativnosti i uobičajeno posluživanje pićem pretvoriti u atraktivni program koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Flamber – majstor

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Flamber-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Flamberi su dio osoblja koji su u neposrednoj komunikaciji s gostom. Njihova je uloga usmjerena na stvaranje pozitivnog ozračja i na zadovoljavanje onih želja gostiju koje se tiču konzumacije hrane i pića.

Konobar – majstor

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Konobar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Ciljevi i zadaci programa su upoznati i osposobiti polaznike u zanimanju konobar – specijalist s pravilima posluživanja i pripremanja jela, pića i napitaka, kao sastavni dio pružanja glavnih ugostiteljskih usluga u ugostiteljstvu, upoznati specifičnosti organizacije i tehnike posluživanja, posebice ih upoznati i upozoriti na ekološki aspekt uklanjanja otpadnih tvari u ugostiteljstvu, upoznati polaznike sa svim nastavnim cjelinama i razradi cjelina nastavnog plana i programa.

Prodavač – majstor

Područje rada: ekonomija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Prodavač-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Cilj je programa da polaznici prodube znanja o tržištu i ulozi trgovačkih poduzeća na tržištu, funkciji i utjecaju trgovine na ukupnu reprodukciju. Polaznici bi trebali i da prodube znanja u svezi dokumentacijom nabave i prodaje i osposobiti ih za vođenje dokumentacije u trgovini.

Budući da je poznavanje robe u trgovini razvojno intenzivan proces u kojem se stalno nešto mijenja, korisno je u tijeku učenja polaznike poticati na uživljavanje u ulogu potrošača, koji će kritično promatrati sadašnje stanje naše trgovine i naći svoje mjesto u konkretnom prostoru manjeg ili većeg samoposluživanja ili trgovine klasičnog tipa. Zadatak programa je i da polaznike potiče na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje.

Zavarivač – majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Cilj programa je usavršiti polaznike da usvoje vještine i znanja koja su potrebna za uspješno:
• obavljanje zavarivanja (planiranje, pripremanje, izvođenje i provjera kvaliteta),
• osposobljavanje polaznika za racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena,
• usavršavanje vještine zavarivanja postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (obloženom elektrodom),
• stjecanje umješnosti zavarivanja elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi,
• osposobljavanje za spajanje dijelova elektrootpornim zavarivanjem,
• stjecanje umješnosti zavarivanja postupkom gasnog zavarivanja, kao i ostalim postupcima zavarivanja,
• rad na automatima za postupke zavarivanja: MIG, MAG, TIG, EPP,
• zavarivanje punjenom žicom,
• usavršavanje vještine spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem,
• osposobljavanje za kontrolu i ispitivanje zavarenih spojeva I otklanjanje grešaka u zavarenim spojevima,
• osposobljavanje za komercijalne i administrativne poslove iz domena poslova zavarivanja,
• razvijanje sposobnosti pravilne primjene standarda kvaliteta i
• usvajanje znanja o pravilnoj primjeni propisa iz zaštite na radu, korištenju zaštitnih sredstava i zaštiti okoline.

Alatničar – majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Alatničar-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Alatničari - majstori proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice strojeva za obradbu metala. Obradni strojevi koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova zrakoplova. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši.

Autolimar - majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Autolimar-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Autolimari-majstori uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stupanj i vrstu oštećenja te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni.

Keramičar - majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijal
Obrazovni profil-zanimanje: Keramičar-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Majstor keramičar keramičkim ili staklenim pločicama oblažu (opločuju) unutarnje zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica. Keramičari-pećari izrađuju i kamine i peći.

Kozmetičar - majstor

Područje rada: osobne usluge
Obrazovni profil-zanimanje: Kozmetičar-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Kozmetičari-majstori pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Oni njeguju kožu i ispravljaju nesavršenosti lica i tijela koje nisu u domeni medicine. Većina kozmetičara radi u kozmetičkim salonima. Njihovi poslovi obuhvaćaju njegu kože lica i tijela, oblikovanje tijela i šminkanje. U svom poslu kozmetičari se služe različitim aparatima, na primjer za elektroepilaciju i uklanjanje celulita, laser i solarij.

Elektroničar - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroničar-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroničar specijalist je vrlo složen i odgovoran profil zanimanja. Da bi osoba mogla obavljati poslove i zadaće ovog odgovornog zanimanja, potrebno je da stekne visoku razinu znanja, sposobnosti i vještina kroz proces stručnog usavršavanja.

Osnovni poslovi i radni zadaci koji se javljaju u procesu rada jesu:
• Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
• Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
• Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
• Znati samostalno koristiti računala u struci.
• Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
• Znati izraditi složenije tehničke crteže.
• Znati primijeniti mjerenja u praksi.
• Usavršiti postupke rada u zanimanju.
• Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati dijelove, kao i kompletan sustav složenih električnih uređaja.
• Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja električnih uređaja i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač.
• Usavršiti pojedine sklopove električnih uređaja kao sustavnu cjelinu.
• Razumjeti načela rada sklopova (sustava) električnih uređaja.
• Usavršiti različite izvedbe sklopova (sustava) električnih uređaja i uočiti njihove osobitosti.
• Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na električnim strojevima.
• Usavršiti alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova električnih uređaja.
• Usavršiti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na električnim uređajima.
• Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava električnih uređaja.
• Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci električnih uređaja.
• Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
• Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
• Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara.
• Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
• Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
• Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Iz navedenog se može zaključiti da elektroničar-specijalist opreme mora biti sistematičan u radu, te stručno usavršen da kvalitetno i odgovorno obavlja poslove.

Krovopokrivač - majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Krovopokrivač-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Krovopokrivači-majstori pokrivaju krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima. To mogu biti različite vrste crijepa, salonitne ploče, ploče od eternita ili sličnih materijala, metalne ploče, a koji put i drvene pločice (šindra) ili pak tanki, posebno obrađeni kamen. Iznimno, neke se građevine kao spomenici seoske arhitekture i danas mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom.

Plinoinstalater - majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Plinoinstalater-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Posao plinoinstalatera-majstora je osigurati nesmetan i siguran dotok plina od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje. Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere. Kao i mnogi drugi majstori, tako i plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati.

Njegovateljica - majstor

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovateljica-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Njegovateljica-majstor obuhvaća poslove:
- njege bolesnih i nemoćnih
- postupaka vezanih uz uređenje bolesničke postelje i posteljnog rublja
- pomoći pri podjeli hrane i hranjenju
- pomoći pri obavljanju fizioloških potreba
- prenošenja materijala za laboratorijske potrebe
- uređivanja umrlog
- briga za transport umrlog
- provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline
- provođenje depedikulacije
- prepoznavanje promjena na bolesniku/štićeniku

Elektromonter - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektromonter-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Poslovi za koje se polaznici tijekom trajanja programa trebaju osposobiti su poslovi više razine složenosti a u najkraćim crtama mogu se sistematizirati na sljedeći način:
• obavljanje poslova na primjeni projekta elektromontera
• montiranje elektromontera na temelju projekta
• instaliranje i održavanje rezervnih izvora električne energije
• primjena računala u ostvarivanju radnih zadaća.
Završavanjem ovog programa polaznicima se izdaje uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u radnu knjižicu.

Autoelektričar - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Autoelektričar-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Autoelektričari-majstori održavaju električne i elektroničke uređaje i instalacije u automobilu, montiraju i demontiraju rasvjetu automobila i reguliraju paljenje. Dijagnosticiraju kvar na elektroničkoj opremi automobila i otklanjaju ga zamjenjivanjem elektroničkog sklopa

Vodoinstalater - majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Vodinstalater-majstor /peti (V/1)

Kratak opis zanimanja:

Vodoinstalater-specijalista je vrlo složen i odgovoran profil zanimanja.

Da bi osoba mogla obavljati poslove i zadaće ovog odgovornog zanimanja, potrebno je da stekne visoku razinu znanja, sposobnosti i vještina kroz proces stručnog usavršavanja.

Osnovni poslovi i radni zadaci koji se javljaju u procesu rada jesu:
• Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
• Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
• Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u vodovodne instalacije.
• Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
• Znati samostalno koristiti računala u struci.
• Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
• Znati izraditi tehničke crteže.
• Znati primijeniti mjerenja u praksi.
• Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
• Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
• Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
• Upoznati pojedine sklopove vodovodnog sustava kao funkcionalnu cjelinu
• Razumjeti načela rada osnovnih sklopova (sustava) vodovodne mreže

Automehaničar - majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Automehaničar-majstor /peti (V/1)

Kratak opis zanimanja:

Automehaničar-specijalista je vrlo složen i odgovoran profil zanimanja.

Da bi osoba mogla obavljati poslove i zadaće ovog odgovornog zanimanja, potrebno je da stekne visoku razinu znanja, sposobnosti i vještina kroz proces stručnog usavršavanja.

Osnovni poslovi i radni zadaci koji se javljaju u procesu rada jesu:
• Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
• Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
• Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima.
• Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
• Znati samostalno koristiti računala u struci.
• Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
• Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
• Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
• Uočiti posebnosti privrednih vozila i motorkotača u odnosu na osobna vozila.
• Upoznati različite izvedbe sklopova (sustava) motornog vozila i uočiti njihove osobitosti.
• Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Otto :četverotaktni i dvotaktni, Diesel, motori s prisilnim punjenjem cilindra, Wankel) i shvatiti njihove osobitosti.
• Upoznati vrste, svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem.
• Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe.
• Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki, mijenjača, diferencijala.
• Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.
• Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i sustavima ovješenja kotača.
• Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada.

Iz navedenog se može zaključiti da automehaničar-majstor mora biti sistematičan u radu, te stručno usavršen da kvalitetno i odgovorno obavlja poslove.

Elektroinstalater - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroinstalater-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Cilj je da polaznici programa usavršavanja njegovim uspješnim svladavanjem stječu znanja i vještine za stručno i sigurno obavljanje zadaća rada na montaži elektroinstalacija, a koje se odnose na:
• pripremu sredstava rada
• primjenu mjera zaštite na radu
• stručno i sigurno montiranje.

Zadaće je da polaznici tijekom trajanja programa trebaju biti usavršeni do stupnja znanja i vještine za sigurno obavljanje sljedećih zadaća:
• Sve operacije u svezi sa sigurnim korištenjem sredstava rada, opreme, zaštitne odjeće;
• Steći potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka instaliranja;
• Razvijati samostalnost u radu;
• Stjecanje znanja iz suvremenih tehnika postavljanja električnih instalacija;
• Upoznavanje sa principima rada i namjenom suvremenih sredstava koja se koriste u postavljanju električnih instalacija;
• Usavršavanje polaznika na postavljanju i održavanju električnih instalacija i uređaja na njima;
• Osposobiti polaznike za samostalno i stručno obavljanje poslova zanimanja;
• Osposobiti polaznike za izvođenje praktičnih radnji potrebnih u obavljanju zadaća

Monter suhe gradnje - majstor

Područje rada: graditeljstvo i građevni materijali
Obrazovni profil-zanimanje: Monter suhe gradnje-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Monter suhe gradnje-majstor je vrlo traženo zanimanje u završnim radovima zbog razvijene tehnologije izvođenja zidnih i podnih obloga tzv. suhom gradnjom. Poslije uspješno završenog osposobljavanja možete se zaposliti u graditeljskim i ličilačkim poduzećima, a i voditi vlastiti obrt.

Instalater grijanja i klimatizacije - majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Instalater grijanja i klimatizacije-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Instalater grijanja i klimatizacije - specijalist postavlja, kontrolira, održava i popravlja toplinske uređaje za centralno, plinsko ili električno grijanje (grijaća tijela, kotlove, crpke, metalne cijevi, sigurnosne dijelove) kao i centralne sustave klimatizacije (motori, kompresori, termostati, svjećice). Instalater grijanja montira većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedi nacrte i ostale specifikacije.

Vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika – majstor

Područje rada: promet
Obrazovni profil-zanimanje: Vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika -majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Osnovni cilj programa stručnog usavršavanja za Vozača motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika je stjecanje potrebnih potrebitih znanja, sposobnosti i vještina za rad na najsloženijim poslovima koje obavlja vozač motornog vozila.

Osnovni naglasak u realizaciji sadržaja potrebno je staviti na samu organizaciju prijevoza robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu.

Tijekom realizacije sadržaja potrebno je surađivati sa poduzećima za prijevoz putnika i tereta. Dio sadržaja vezanih za kontrolu tehničke ispravnosti vozila izvesti posjetom postaji za tehnički pregled vozila, zatim zaštite na radu i poslovanje poduzeća u cestovnom prometu potrebito je obaviti u za to ovlaštenim poduzećima ili organizacijama.

U realizaciji sadržaja vrlo je važno da polaznici steknu znanja vezana uz pravilno iskorištavanje vozila i redovito održavanje kako bi pridonijeli dužem eksploatacijskom vijeku vozila i manjem sudjelovanju troškova vozila u cijeni prijevoza.

Tijekom nastave rad polaznik će biti praćen i ocjenjivan. Kroz praćenje nastavnik će bilježiti u rubrici bilješke i zapažanja o polaznikovom interesu, motivaciji i sposobnostima. Provjeravanje postignuća polaznici provodit će se individualnim i skupnim oblicima, usmeno i pismeno. Usmeno provjeravanje za obavljat će se putem usmenih odgovora (razgovor, ispitivanje) i propitivanjem.

Za pismeno provjeravanje koriste se kontrolna pitanja (radni testovi) i stupanj zalaganja na nastavi.

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika:
• proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga;
• pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika, te aktivno sudjelovanje u njegovoj realizaciji u međunarodnom cestovnom prometu;
• analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja ,te dijagrama tahografa u međunarodnom cestovnom prometu;
• obavljanja procesa u sklopu otpremničke – špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje);
• obavljanja poslova u sklopu osiguranja tereta i putnika, izrada redova vožnje u međunarodnom cestovnom prometu;
• racionalno istraživanje voznog parka;
• poslove u službi unutarnjeg nadzora prometa;
• poslove u skladištima;
• vođenje financijsko –komercijalnog poslovanja u međunarodnom cestovnom prometu;
• izrada cijena prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu;
• poslove u prometnoj službi na autobusnoj i auto teretnim kolodvorima;
• poslove u svezi registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila za promet u međunarodnom cestovnom prometu;
• poslove u svezi regulacije, prometa u kretanju i mirovanju.

Elektroničar za medicinsku opremu - majstor

Područje rada: elektronika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroničar za medicinsku opremu-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroničari za medicinsku opremu-majstori montiraju, kontroliraju i održavaju medicinsku opremu i uređaje.

Tehničar za izradu energetskih kabela - majstor

Područje rada: elektronika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za izradu energetskih kabela-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tehničari za izradu energetskih kablova-majstori obavljaju poslove vezane za proizvodnju, održavanje i upotrebu energetskih kablova. Montiraju i održavaju energetske kablove.

Elektroničar-mehaničar za TK uređaje - majstor

Područje rada: elektronika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroničar-mehaničar za TK uređaje-majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroničar-mehaničar za TK uređaje-majstor poznaje osnovna svojstva i primjenu TK uređaja.

Izrađuje složenije tehničke crteže, odabire, zamjenjuje, pravilno ugrađuje i osigurava dijelove i kompletan sustav telekomunikacijske opreme, koristi ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava za telekomunikacijsku opremu. Također, sastavlja i rastavlja dijelove i sklopove telekomunikacijske opreme, utvrđuje neispravnost na opremi, izvodi demontažu, zamjenjuje neipravne dijelove i izvodi montažu.

Elektromehaničar za strojeve i opremu – majstor

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Bravar-majstor /peti (V/1)

Kratak opis zanimanja:

Svrha i cilj usavršavanja za stjecanje ovog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku usavršavanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće predmetnog zanimanja.

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje bravar određuju se:
• zaštita na radu, sprječavanje nesreća na radu, zaštita okoliša,
• planiranje i pripremu procesa rada kao i kontroliranje i vrednovanje rezultata rada,
• čitanje, primjena i izradba tehničke dokumentacije,
• ispitivanje i mjerenje,
• spajanje,
• ručna obradba i preradba,
• strojna obradba,
• održavanje,
• ručna i strojna preradba limova i profila,
• zavarivanje i toplinsko rezanje,
• elektrotehnika i elektronika,
• hidraulika i pneumatika,
• rastavljanje i sastavljanje dijelova, sklopova i sustava prilikom održavanja,
• ispitivanje, obradba i zaštita površina,
• transportiranje elemenata i sklopova,
• uređenje radnog mjesta na gradilištu,
• učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata za metalne i čelične građevne konstrukcije,
• izrađivanje i održavanje u ispravnom stanju alata i pomoćnog alata za kovanje,
• učvršćivanje montažnih dijelova i elemenata u beton, zid i prirodni kamen,
• izrađivanje montažnih dijelova i sklopova za strojeve, sisteme i postrojenja,
• ispitivanje funkcija: stavljanje u pogon i podešavanje postrojenja, sustava ili njihovih montažnih grupa.

Navedena bitna znanja i vještine odnose se na konstrukcijsku tehniku, oblikovanje metala i tehniku postrojenja i transporta.

Elektromonter električnih mreža i postrojenja – majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektromonter električnih mreža i postrojenja-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Svrha i cilj usavršavanja za stjecanje ovog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku usavršavanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće predmetnog zanimanja.

Elektromonter električnih mreža i postrojenja-specijalist je vrlo složen i odgovoran profil zanimanja. Da bi osoba mogla obavljati poslove i zadaće ovog odgovornog zanimanja, potrebno je da stekne visoku razinu znanja, sposobnosti i vještina kroz proces stručnog usavršavanja.

Osnovni poslovi i radni zadaci koji se javljaju u procesu rada jesu:
• Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
• Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
• Usavršiti osnovna svojstva i primjenu električnih mreža i postrojenja.
• Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
• Znati samostalno koristiti računala u struci.
• Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
• Znati izraditi složenije tehničke crteže.
• Znati primijeniti mjerenja u praksi.
• Usavršiti postupke rada s električnim mrežama i postrojenjima.
• Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati dijelove, kao i kompletan sustav pojedinih električnih mreža i postrojenja.
• Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja električnih mreža i postrojenja i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač.
• Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na električnim mrežama i postrojenjima.
• Usavršiti alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova električnih mreža i postrojenja.
• Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
• Znati izabrati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara.
• Znati i umjeti izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
• Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja.
• Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.
• Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
• Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Iz navedenog se može zaključiti da elektromonter električnih mreža i postrojenja-specijalist opreme mora biti sistematičan u radu, te stručno usavršen da kvalitetno i odgovorno obavlja poslove.

Tehničar za izradu telekomunikacijskih kabela - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar za izradu telekomunikacijskih kabela – majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Tehničari za izradu telekomunikacijskih kabela-majstori obavljaju poslove vezane za proizvodnju, održavanje i upotrebu telekomunikacijskih kablova. Montiraju i održavaju telekomunikacijske kabele.

Elektrotehničar za telekomunikacijsku tehniku - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektrotehničar za telekomunikacijsku tehniku - majstor / peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektrotehničar za telekomunikacijsku tehniku-majstor obavlja poslove instaliranja telefonske opreme i uređaja, testiranje uređaja i opreme, održavanje telefonskih sustava i kablovskih mreža, mjerenja u okviru telekomunikacijske mreže i na samim uređajima, održavanja telefonskih centrala.

Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže - majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže– majstor/ peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroenergetičar za elektroenergetske mreže-majstor bavi se poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža.

Elektroenergetičar za elektroenergetska postrojenja – majstor

Područje rada: elektrotehnika
Obrazovni profil-zanimanje: Elektroenergetičar za elektroenergetska postrojenja Elektromehaničar za strojeve i opremu-majstor /peti (V/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Elektroenergetičar za elektroenergetska postrojenja - specijalist je vrlo složen i odgovoran profil zanimanja. Da bi osoba mogla obavljati poslove i zadaće ovog odgovornog zanimanja, potrebno je da stekne visoku razinu znanja, sposobnosti i vještina kroz proces stručnog usavršavanja.

Osnovni poslovi i radni zadaci koji se javljaju u procesu rada jesu:
• Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
• Spoznati važnost rada na siguran način, i primijeniti pravila zaštite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekove okoline.
• Usavršiti osnovna svojstva i primjenu elektroenergetskih postrojenja.
• Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
• Znati samostalno koristiti računala u struci.
• Znati čitati i primijeniti tehničke upute u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
• Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja elektroenergetskih postrojenja i svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač.
• Usavršiti pojedine sklopove elektroenergetskih postrojenja kao sustavnu cjelinu.
• Razumjeti načela rada sklopova (sustava) elektroenergetskih postrojenja.
• Usavršiti različite izvedbe sklopova (sustava) elektroenergetskih postrojenja i uočiti njihove osobitosti.
• Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na elektroenergetskih postrojenja.
• Usavršiti alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova elektroenergetskih postrojenja.
• Usavršiti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na elektroenergetskim postrojenjima.
• Znati i moći demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava elektroenergetskih postrojenja.
• Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci elektroenergetskih postrojenja.

Kontaktirajte nas

Srednja škola s pravom javnosti "Obrazovni centar"

Bišće polje b.b. 88100 Mostar

Matični broj: 4227716800007
Žiro račun: 3381302231864762 UniCredit Bank d.d. BiH

Tel: +387 36 445 700; 445 701
Fax: +387 36 445 705

E-mail: info@obrazovni-centar.com
Web: www.obrazovni-centar.com